ממקורות למאורעות - מי מימן קורבנות המקדש?

מי מימן את הקורבנות שהיהודים נהגו להקריב למען הקיסר במאה ה-1 לספירה?

חז"ל נחלקו בשאלה האם ניתן לקבל קורבנות מן הנוכרים ולא תמיד ברור האם ישנו הבדל בין קבלת קורבן מאדם יחיד, מלך או בעל שררה פורמלית כלשהי או מקבוצת אנשים (קורבן יצוגי).

ב'תורת כהנים'[1] נמצא :"...אם כן למה נאמר איש איש להביא את הגויים שהם נודרים בנדרים ובנדבות כישראל...אשר יקריב לה' לעולה אין לי אלא מנין לרבות השלמים, תלמוד לומר נדרינם, מנין את התודה תלמוד לומר נדבותם, מנין לרבות את העופות והמנחות והיין והלבונה והעצים. תלמוד לומר נדריהם לכל נדריהם, נדבותם לכל נדבותם. א"כ למה נאמר אשר יקריבו לה' לעולה פרט לנזירות דברי ר' עקיבא. א"ל ר' יוסי הגלילי אפילו אתה מרבה כל היום אין כאן אלא עולה בלבד".
מן הטקסט הנ"ל ניתן להבין שקבלת קורבן מן הגויים היתה מקובלת אך השאלה שהעסיקה את כותב הברייתא היא איזה סוג קורבן ניתן לקבל מן הנוכרים מה שמותיר ללא ספק את העובדה שקבלת קורבן מן הנוכרי מותרת למעט סייגים מסויימים בסוג הקורבן ומינו. במקומות אחרים בספרות חז"ל ישנו איסור על קבלת קורבנות מנוכרים.
[2] "א"ל הקב"ה מה אתה מבקש להטעות את עצמך לפני שאקבל קרבן מן האומות אין אתה יכול שבועה היא מאת בני ישראל ברית עולם תנאי הן שאיני מקבל קורבן אלא מישראל"
וכן אנו מוצאים:
[3] "אף העכו"ם אומרים במה אקדם ד' אכף לאלוהי מרום...האתן בכורי פשעי בטני חטאת נפשי, אמר להם הקב"ה עכו"ם בניכם אתם מבקשין להקריב לפני איני מבקש לא בניכם ולא קרבנותיכם...תדע לך תחילתו של ספר ,דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אדם כי יקריב מכם קרבן לד' מכם ולא מהעכו"ם"
במקרא בספר ויקרא:
[4] " דבר אל-בני ישראל, ואמרת אלהם, אדם כי-יקריב מכם קרבן..."
מפורש ע"י חז"ל :מכם אני מבקש קרבן ולא מאומות העולם [5]
חז"ל לא היו תמימי דעים בקשר לשאלה ונראה שהתשובה היתה טמונה במצב הפוליטי ששרר בארץ באותה תקופה.
ישנן עדויות מן הספרות החיצונית שבה ניתן לראות בבירור את הלגיטימציה שנותן הכותב לעובדה שקורבנות ומתנות (מימון) לבית המקדש היו מתקבלים בתקופתו, ולא רק זאת אלא שהוא היה אף תולה זאת בקבלה ממסורת אבות.
[6]: "כשהיתה עיר הקודש יושבת בכל השלום והחוקים היו נשמרים יפה מאד בצדקתו של חנניה כהן גדול ובשנאתו לרע: לפעמים היו גם המלכים בעצמם נותנים כבוד למקום ומכבדים את המקדש במתנות יקרות מאד: ואף סלבקוס מלך אסיה נתן מהכנסותיו שלו את כל ההוצאות הנצרכות לעבודת הקורבנות:"
ההלכה קובעת כי קורבנות הציבור באים אך ורק מתרומת מחצית השקל של כלל ישראל. אך כאן נמצא כי ההתיחסות היא לקורבנות יחיד ולא לקורבנות כלל הציבור [7] : "הן אבותינו הרבו לפאר את ההיכל במתנות בני הנכר, וכל הימים היו מקבלים ברצון נדבות עמים זרים ולא עלה על ליבם לבעוט בזבחי איש ואיש".
"לדברים האלה הביאו את הכוהנים יודעי ימי הדורות הראשונים והם בארו לעם כי אבותיו היו מקבלים תמיד את קורבנות הנוכרים".

העדויות

על סמך העדויות הרלוונטיות לתקופה ומתוך שיקולי פרקטיים של הכהונה נראה שבמאה הראשונה לספירה היה זה מקובל לקבל מתנות וקורבנות מן הנוכרים. מסורת שהחלה עוד מימי אלכסנדר מוקדון שלקח חלק בפולחנים האלילים של הממלכות שנכבשו תחתיו ואף הקים מקדשים לכבוד אותם אלים מקומיים. מסורת שאנו מוצאים שוב בהתנהלות השושלת ההלנית של בית תלמי ששלטה במצרים (323-30 לפנה"ס) תוך סינקריטיזם בין התרבות הפרעונית המקומית וההלנית כור מחצבתם. כך גם היה דרכה של האימפריה הרומית האלילית באותה תקופה לכבד את פולחנם של האלים המקומיים בפרובינקיות תחת שליטתם ואף אמונתם בחוסנם של אלי המקום, לקחו אלה השתתפות פעילה במימון הקורבנות שהועלו לטובת הקיסר או האוטוריטה השלטת באותו הזמן. עדויות קודמות כפי שהופיעו בספר מכבים ב' מובילים למסקנה שהיהודים היו נוחים לקבל מתנות וקורבנות מטעם המלכות שהם היו נתונים תחת חסותה.

עדות יוספוס פלביוס על רצון סגן הכהן הגדול אלעזר בן חנניה לשכנע את שאר הכוהנים שלא לקבל מתנה או קרבן משום איש זר, וזאת בניגוד לדעתו של הכהן הגדול ובכך באה לידי ביטוי התוספת שבה בחר יוספוס לתאר את סגן הכוהן כ"צעיר נועז ביותר" כי הרי כוונתו היתה כנגד הדעה המקובלת אשר אפשרה לקבל קורבנות או מתנות, בצורת כסף או בכל צורה אחרת מאדם נוכרי.

יוספוס ממשיך לתאר את הטענות של המתנגדים להצעת אלעזר בן חנניה בכך שאף בעבר נהגו הכוהנים לפאר את המקדש [8] "לבל ינטשו את הנהוג למען השליטים" בעיקר על חשבון נוכרים ולכן הצעתו לא רק שאינה מתקבלת על הדעת אלא היא אך יוצאת כנגד מסורת אבות.

לסיכום

המסקנה הסופית היא שבאופן כללי הנציבות הרומית מטעם הקיסר היתה מממנת את הקורבנות שהיהודים היו נוהגים להקריב למען הקיסר מתוך שיקול פוליטי לכבד את דת המקום ולפאר את אל המקום. בנוסף לא להתסיס את האוכלוסיה המקומית ולהכריחה לממן מכספה פולחן שנוגד את אמונתה. סיבה נוספת יכולה להיות סיבה דתית, אמונת השלטון הרומי בפוטנציה של האל המקומי לברך את נותן הקורבן.

סייג חשוב ניתן להביא בעובדה שכאשר היו מרידות מקומיות או נציב מקומי אכזר ההסדר הפולחני היה משתנה וכך גם נכונותם של היהודים להקריב קורבן למען הקיסר ואף נכונותם לקבל מימון לשם כך. מצד שני בזמנים של מלחמות או במצוקות כלכליות של האימפריה הרומית ישנה סבירות גבוהה לעצירת מימון הקורבנות והטלתו כמס נוסף על היהודים.


הערות שוליים:
1. תו"כ, אמור ז:ב: מהדורת וייס, צח ע"א
2. בתנחומא ובתנחומא בובר, ראש פרשת צו:
3. בתנחומא בחקתי,ו:תנחומא בובר,בחקתי,ח:מדרש אגדה,מהדורת בובר,בחקתי,עג ע"א
4. ויקרא א:ב
5. ספר הליקוטים,ד, עמ 633,הערה 12
6. ספר מקבים ב:ב:ב-ג
7. מלחמות היהודים 3-4, 17, 2, תרגום שמעוני
8. חוברת הקורס ע"מ 63 פס' ו
חומר עזר נוסף - תרביץ שנה מח' חוברת ג-ד ישראל קנוהל עורך א.א. אורבך

מאת גיא גוטרימן.

טיול מאורגן לאיסלנד בקיץ...ובחורף

במסגרת המאמצים שלנו לתת לכם חווית איסלנד מלאה עד כמה שאפשר, החלטנו לשתף פעולה עם אחת מחברות התיירות המובילות באיסלנד, ויחד לבנות מסלול טיול מאורגן לאיסלנד המותאם במיוחד לתייר הישראלי.

החופש שלכם לבחור

במסגרת הטיול שמלווה במדריך מקומי בעל נסיון בהדרכת קבוצות מהעולם וישראל בפרט, נטייל סביב איסלנד בכביש ההיקפי (כביש הטבעת המקיף את האי) ונעצור במרבית האטרקציות בדרך. להבדיל, יש טיולים מאורגנים לאיסלנד שכן כוללים במחיר גם פעילויות של ספורט אתגרי וכניסות לאתרים שלהם נדרש תשלום נוסף - במסגרת הטיול המאורגן של אתר איסלנד המדריך לארץ הקרח והאש, תינתן לכם לאורך הטיול אפשרות למגוון רב של פעילויות, כגון: רכיבה על אופנועי שלג, שיט בסירה אמפיבית בלגונה הקרחונית, רכיבה על סוסים איסלנדיים, כניסה ללגונה הכחולה ועוד, כאופציה בלבד. זהו החופש שלכם לטייל - וגם לבחור.

איסלנד בקיץ...וגם בחורף

מספר טיולים מאורגנים מתוכננים לצאת במהלך השנה, לאורך תקופת הקיץ ובפעם הראשונה גם בחורף. בקרוב יתפרסם באתר איסלנד, תוכנית חדשה ויחודית לטיול חורף לאיסלנד. עבור מטיילים רבים שמגיעים לאיסלנד בחורף, זה יהיה הביקור השני במדינה הצפונית, אבל יהיו כאלה שזהו יהיה עבורם הפעם הראשונה.

טיול חורף באיסלנד הוא הלכה למעשה טיול שונה לחלוטין מהקיץ, טיול חורף הוא כאילו ביקור ביעד אחר. הנה מספר סיבות מדוע: מלבד המחירים הנמוכים יחסית לעונת הקיץ, בחורף לאיסלנד יש קסם מיוחד. האויר הארקטי הצלול של הקיץ מקבל ממד אחר, עמוק יותר בחורף, מי שכבר התנסה במראה זוהר הקוטב מרצד בשמי הלילה יכול להבין זאת, זהו פלא טבע של ממש שאפשרי לצפייה כמעט באופן בלעדי בחורף, מפלי מים קפואים, רחצה בבריכות גיאותרמיות חמות שבחוץ שורר קור מקפיא נותן מרגוע לגוף ושלווה לנפש. הוסיפו לזה, את האירוח האיסלנדי המופתי והנה יש לכם את המתכון המושלם לבריחה מהמציאות בדרך שרק האיסלנדים מכירים היטב.

טיול של פעם בחיים

איסלנד שהיתה עד לא מכבר יעד אקסלוסיבי למביני דבר בלבד, נמצאת כיום הרבה יותר קרוב למרכז המפה התיירותית של ישראל. אל תחמיצו את ההזדמנות לטיול של פעם בחיים לאיסלנד.

לפרטים והרשמה, בקרו בעמוד טיולים מאורגנים לאיסלנד.

המאמר נכתב ע"י גיא גוטרימן, יועץ ליחידים וקבוצות המבקרים באיסלנד ובעל אתר "איסלנד - המדריך לארץ הקרח והאש".