גזירת הדריארנוס על המילה - גורם או תגובה למרד בר- כוכבא

עד לימינו אלה שאלת הסיבה לפרוץ מרד בר כוכבא נשארה בלתי פתורה. חוקרים רבים עדיין חלוקים בשאלה זו וככל הנראה עם המידע שיש בידי החוקרים כיום, לא בנמצא מספיק ראיות על מנת להגיע למסקנה ברורה בצורה חותכת. שלא כמו המרד הגדול שתואר בצורה מקיפה ע"י מקורות היסטוריים רבים כספרי המקבים, מרד בר-כוכבא מאוזכר בצורה שטחית בחיבורים שנכתבו זמן רב לאחר תום המרד.

שני אירועים מרכזיים שנזכרים כגורמים לפרוץ המרד הם: החלטת הדריאנוס על הקמת איליה קפיטולינה, הפיכת ירושלים לעיר אלילית לכל דבר וכן גזירת איסור המילה. מטבעות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות הסירו ספק מן העובדה שאיליה קפיטוליניה נוסדה עוד לפני פרוץ מרד בר-כוכבא בזמן ביקורו של הדריאנוס בא"י בשנת 130 לפנה"ס אך שאלת תיארוכה של גזירת איסור המילה נותרה בעינה. ישנם הטוענים שגירת המילה קדמה לפרוץ המרד והיוותה למעשה "הקש ששבר את גב הגמל" בבחינת היהודים ויש הטוענים שגזירת איסור המילה באה כעונש על היהודים בעקבות תוצאותיו של המרד.

האיסור על הסירוס ידוע לנו מהמקורות הלטיניים עוד מתקופתם של הקיסרים נרווה ודומיטיאנוס, חוק כללי שלא רק היהודים ברחבי האימפריה הושפעו ממנו. בחיבור 'חיי הדריאנוס' שמתוך ההיסטוריה אוגוסטה נאמר שהיהודים פתחו במלחמה משום "שנאסר עליהם להטיל מום באברי מינם" אך ככל הנראה שמהימנותו של מקור זה מוטל בספק. סמולווד מציינת כי בקטע מתוך היגסטות של יוסטינאנוס ( 8,11,1 XLVIII) מוזכר איסור כללי על המילה שחל על כל העמים באימפריה ובינהם היהודים, על פי הקטע אנטונינוס פטר את היהודים מהחובה לציית לחוק לכן סביר להניח שהדריאנוס לפניו הוא זה שהחיל את החוק גם על היהודים. לכן נשאלת השאלה האם גזירת המילה היא זו שהביאה לפרוץ המרד או היא באה בעקבותיו?

גייגר טוען שיש לשייך את הגזירות לאנטוניוס פיוס הקיסר שבא לאחר הדריאנוס וזאת משום שלטענתו אין ראיות מוצקות מספיק לקביעה שהגזירה נקבעה טרם המרד. גייגר טוען שאין מקורות אמינים מספיק לקביעה חותכת ואין להשתשמש בציטוטים מתוך ההיסטוריה אוגוסטה מפאת חוסר אמינותו, טענה שלדבריו שמקובלת על מרבית החוקרים החשובים. כמו כן העובדה שאנטוניוס פיוס איפשר ליהודים למול את צאצאיהם מחזקת את הטענה שקודמו הדריאנוס גזר את גזירת המילה שאותה אנטונינוס התיר. על פי מקורות ערביים נבטים ניתן להסיק שגזירת איסור המילה מתוארכת לתקופתו של הדריאנוס כשם שניתן לתארכה לתקופתו של פיוס. גם על השומרונים אוסרה המילה כחלק מגזירת הסירוס והתיעוד הוא מימי אוריגנס בלבד מהמחצית השנייה של המאה השלישית, לאחר זמנו של הדראינוס. פאפירוסים מצריים מעידים על כך שגם עליהם הוטלה גזירת המילה אך אף אחת מהתעודות לא קודמת את זמנן של אנטונינוס פיוס. בעניין זה סמולווד תמימת דעים עם גייגר וטוענת כי במקרה זה צריך להניח שהמרד לא היה מחאה נגד דיכוי דתי אלא ניסיון מחודש לכונן עצמאות מדינית יהודית.

מתוקף דברים אלה מגיע גייגר למסקנה שאת איסור המילה צריך לשייך לזמנו של אנטונינוס פיוס שעליו יש ידיעה ודאית שהוא דן בעייני המילה ולא להדריאנוס שהקשרו לגזירת המילה הוא בגדר השערה בלבד.
נקודה נוספת שמעלה גייגר הוא מתוך מקורות חז"ל שמזכירים את גזירת איסור המילה יחד עם גזירות נוספות שהוטלו ע"י הרומאים כמו איסור קריאת שמע, הקהלת קהילות והנחת תפילין שהיו גזירות כלליות באימפריה ולאו דווקא כוונו כנגד דת מסויימת. מכאן סביר להניח שזמן הגזירות היה חופף ולכן אין גם שום ראייה לכך שגזירת המילה הקדימה בזמנה את שאר הגזירות.

גייגר מציע מבט על עניין החקיקה הרומית מזוית אחרת, לטענתו ישנה סבירות גבוהה שגזירות מסויימות נחקקו ע"י נציבים מקומיים ומתוך שיקול דעתם. מסורות חז"ליות רבות מזכירות לגנאי את הנציב "טורנוס רופוס" בסמיכות לגזירות רבות ולגזירת המילה בפרט לכן אין זה מן הנמנע שגזירת המילה לא הוטלה ע"י הקיסר אלא ע"י טיניוס רופוס שהיה המושל הרומי באותה תקופה שהחליט להתנקם ביהודים לאחר התמרדותם בעקבות יסודה של העיר איליה קפיטולינה, רק בזמנו של הקיסר אנטונינוס פיוס מקבלים היהודים היתר לשוב ולמול את בניהם ושגזירות מדרגת חומרה מסויימת לא תינתן לשיקול דעתם של נציבים מקומיים.

חוקרים כמ. ראבילו משייכים את זמן הטלת גזירת המילה לתקופה שלפני המרד, ראבילו משתמש באותו ציטוט 'מחיי אדריאנוס' "באותו זמן פתחו גם היהודים במלחמה משום שאסרו עליהם לפגוע באברי מינם" וטוען שלא כדעת גייגר שיש להתייחס למקור זה כמקור מהימן. מקורות לטיניים מציינים שחוק הסירוס נחקק כחוק כללי באימפריה הרומית ע"י הקיסרים נרווה ודומיטיאנוס, מתקבל על הדעת בתרבות הרומאית שפיארה את גוף האדם ואסרה את השחתתו. לטענת ראבילו הדריאנוס שב והשתמש בחוק זה ואף הכליל את המילה באיסור הסירוס. במקורות רומים שמזכירים את הצו אנו מוצאים את המילה”Excidere” שפירושה "לחתוך", זוהי מילה כללית שניתן להניח שהיא כוללת בתוכה גם המילה "Circumcidere" שפירושה "למול". במקורות נוספים מוזכרים שני המונחים הללו בסמיכות ובהחלט ניתן לראות את הקשר בינהם, ניתן בהחלט לשער שגם הדריאנוס השתמש במילה “Excidere” וכלל בתוכה גם את האיסור על המילה.

ראבילו מביא סימוכין נוספים מתוך מקורות יהודיים על מנת לבסס את טענתו לקדימות גזירת המילה למרד, המכילתא דר' ישמעאל מספרת על מעשי קידוש השם ע"י קיום טקס ברית מילה כנגד דין מלכות ותוך סיכון נפשות. ראבילו משווה בין התיאור במיכלתא למקורות הרומיים ומוצא התאמה בינהם גם בתיאור החוק וגם בתיאור העונש, מה שמחזק את טענתו לקדימות גזירת המילה למרד. ראבילו נעזר במקור זה ובמקורות נוספים על מנת לבסס את מסקנתו שאיסור המילה נקבע ע"י הדריאנוס בסביבות 129 לספירה בשעת ביקורו באזור וכך שגזירה זו היוותה גורם מכריע בסיבות לפרוץ הפולמוס האחרון.

משה דוד הר מחזיק בדעתו של ראבילו שגזרת המילה קדמה למרד ומציין שבשנת 130 לספה"נ עבר הדריאנוס ביהודה בדרכו חזרה ממצרים לסוריה ושבמהלכה קרה מאורע שבו ניתן לתלות את הסיבה לפרוץ המרד. לדעתו הדריאנוס הרחיב את איסור הסירוס שהטיל דומיטיאנוס וכלל בה גם את המילה מה שהביא את היהודים למרוד.

לסיכום, ניתן לראות שדעת החוקרים אינה תמימה בשאלה האם גזירת המילה קדמה למרד או שמא היא באה כתגובה לפרוץ המאורעות. טוב עושים אלו החוקרים שעומדים במקום הספק ואינם מתפתים להכריע בסוגייה שאין לה ראייה חותכת. כאשר אין וודאות ניתן לשקול את הדברים האמורים בעזרת השכל הישר, common sense , כאשר אין די בממצאים ההיסטורים, יש לזכור כי בכל זאת מדובר בבני אדם ומעלליהם, על החוקר לנסות לשים עצמו במקומם של דמויות המפתח על מנת לבחון את הדברים מזוית ראייה אחרת שאולי תביא לראייה חדשה של הדברים ובחינתם מחדש. חוקרים כגייגר וראבילו מביאים חיזוקים לטענותיהם לכאן או לכאן מבלי אפשרות הכרעה ממשית, הגיונית טענתו של גייגר שניתן לקשור בין הופעתה של גזירת המילה אצל חז"ל לשאר גזירות הדת מה שמחזק את טענתו לאיחור הגזירה לעומת המרד, ומצד שני קשה לטעון כנגד המצדדים בכךjavascript:void(0) שביטול גזירת המילה ע"י אנטונינוס פיוס מחזקת את טענתם שהגזרה קדמה למרד. טוב אעשה אם אשאיר את הנושא פתוח לדיונים נוספים ולא אצדד בצד זה או אחר תוך ציפייה לכך שההיסטוריה תחשוף את פניה ותסיר כל ספק מליבנו.

מאת גיא גוטרימן, כל הזכויות שמורות.

ביבלוגרפיה:


הר, מ.ד 'סיבותיו של מרד בר כוכבא' ציון מ"ג, תשל"ח, ע"מ 1-11.
גייגר, י. 'הגזירה על המילה ומרד בר כוכבא' ציון מ"א, תשל"ו, ע"מ 139-141.
ראבילו, מ.א 'גזירת המילה כאחד הגורמים למרד בר כוכבא' בתוך: אופנהיימר, א ורפפורט 'מרד בר כוכבא מחקרים חדשים' יד בן צבי, ירושלים, תשמ"ד, ע"מ 27-46
סמולווד מ.א 'החקיקה של הדריאנוס ושל אנטונינוס פיוס לאיסור המילה' ע"מ 71-83
שטרן, מ. 'התקופה הרומית ביזנטית' מתוך שביט, י. 'ההיסטוריה של א"י' ירושלים,

בחירת שבט לוי ע"פ "ספרות חיצונית"

כדי לבחון את בחירתו של שבט לוי לתפקידו כפי שהיא מצטיירת ב"ספרות החיצונית" צריך ראשית לבחון את דמותו של לוי ותפיסת תפקידו בספרות זו. דמותו של לוי נתפסת בספרים הללו באופן שונה לגמרי מכפי שהיא נתפסת במקרא.

"בספרות הפסידואפיגרפית בספרות קומראן ובספרות ההיכלות נמצא השתקפות לאמונה בישויות שמימיות המצויות במרומים לצד אלוהי ישראל בנוסח החורג במידה רבה מתפיסת המקרא ומתפיסת חז"ל... ישויות בלתי נראות אלה, הופכות לנשמעות בלשון השיר והמיתוס, מכהנות בקודש בהיכלות העליונים וקשורות בצורות רבות לסדרי הבריאה, למחזורי היקום, לעולם המרכבה, למסורת הכהונה, לפולחן המקדש ולמקורתיהם המיתולוגיים".
מסורת זו מציגה את הכוהנים כשותפים למלאכים בשמירת משמרות הקודש של השבתות והמועדים וכמקשרים בין שמים וארץ. בנוסף ניכרת משמעות תפקידו של הכוהן כקוסמי וניצחי הטבוע בסדרו של עולם. בהמשך נראה כיצד תפיסה זו השפיעה על האופן בו מוצגת בחירתו של לוי בספרות זו, אך קודם נפנה להבין יותר לעומק את התפיסה מתוך מקורותיה בספרים עצמם.
בספר יובלים נמצא זיהוי בין הכוהנים למלאכים כמשרתים בקודש, זיהוי זה נקשר בשבט לוי כולו כפי שכתוב ביובלים:
"ויבחר זרע לוי לכהונים וללוים לשרת לפני ה' כמונו בכל הימים ויברך לוי ובניו לעולם כי קנא לעשות צדק ומשפט ונקמה מכל הקמים על ישראל"
(יובלים ,ל, יח)

ברכתו של יעקב לבניו אינה מתוארת ביתר פירוט בספר יובלים:
"ויברך ישראל את בניו לפני מותו ויגד להם את כל אשר יקראם בארץ מצרים ובאחרית הימים כאשר יבוא עליהם ויגד להם הכל ויברכם ויתן ליוסף שני חלקים בארץ: וישכב עם אבותיו ויקבר במערת המכפלה בארץ כנען בקרבת אברהם אביו בקברים אשר כרה לנפשו במערת המכפלה בארץ חברון: ויתן את כל ספריו וספרי אבותיו ללוי בנו ולחדשם לפניו עד היום הזה."
(יובלים, מה, יד-טז)
אומנם רמוז בדברים אלו יחס מיוחד ללוי אשר מקבל את "ספריו וספרי אבותיו" של יעקב אבל כמעט ולא ניתן ללמוד מכאן על תפקידו ודמותו של לוי.
לעומת התיאור הקצר של ברכת יעקב לבניו , מופיעה בספר יובלים ברכה שאינה מופיעה בספר בראשית כלל , ברכה בה מברך יצחק את שני בני יעקב - לוי ויהודה. ברכת יצחק ללוי מרחיבה רבות בתפיסת דמותו ותפקידו בקרב בני ישראל. ברכת יצחק מופיעה כך:
"ויפן אל לוי ויחל לברכו ראשונה ויאמר אליו יברכל ה' אלהי הכל אדני כל העולמים אותך ובניך בכל העולמים: ויתן ה' לך ולזרעך גדולה וכבוד וקרב אותך וזרעך אליו מכל-הכשר לשרתו במקדשו כמלאכי הפנים וכקדושים כן יהיה זרע בניך לכבוד ולגדולה ולקדושה ויגדלם בכל העולמים: והיו נשיאים ושופטים ומלאכים לכל זרע בני יעקב דברי ה' בצדק ידברו וכל משפטו בצדק ישפטו והגידו דרכי ליעקב והראום לישראל בירכת ה' תושם בפיהם לברך כל זרע יקיר: לך קראה אמך שמך לוי ובאמת קראה שמך נלוה לה' תהיה ואוהב לכל בני יעקב שולחנו לך יהיה ואתה ובניך תאכלו עליו ובכל הדורות יהי שולחנך מלא ולא יחסר לך מאכלך לכל העולמים: וכל שונאיך לפניך יפלו וכל צריך יכרתו ויאבדו ומברכיך וכל עם מארריך ארורים יהיו."
(יובלים, לא, יג-יז)
ניתן לראות בברכתו של יצחק את תפיסתם של בני לוי כמלאכים לעם ישראל וכחוליה מקשרת בין שמים וארץ. פן נוסף שיש לשים לב אליו שאינו נמצא בברכת משה בספר דברים הוא חשיבותו של זרעו של לוי. בספר יובלים מודגש שתפקידו ויחודו של לוי יעבור לזרעו אחריו "לעולמים",למשל בברכת יצחק ע"י שימוש חוזר בשורש ז-ר-ע.
תפיסה זו עומדת בסתירה עם התפיסה המוצגת במקרא שאינו מיחס ללוי אבי השבט משמעות בהקשר הכוהני ואפילו מציג אותו באור שלילי בברכתו של יעקב. במקרא אין הכרה בלוי כמייסד הכהונה אלא באהרון בן עמרם, דור שביעי לאברהם וצאצאו של לוי.
ככתוב בפרשת תצווה:
"וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת-אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת-בָּנָיו אִתּוֹ, מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל--לְכַהֲנוֹ-לִי: אַהֲרֹן--נָדָב וַאֲבִיהוּא אֶלְעָזָר וְאִיתָמָר, בְּנֵי אַהֲרֹן. וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי-קֹדֶשׁ, לְאַהֲרֹן אָחִיךָ, לְכָבוֹד, וּלְתִפְאָרֶת".
(שמות, כח, א-ב)

סיפור דינה המוצג לגנותו של לוי בספר בראשית מוצג באופן הפוך בספר יובלים פרק ל'. בפרק זה בספר יובלים משובח לוי על מעשיו:
" על-כן צויתיך לאמור העד את העדות הזאת בישראל ראה את אשר היה לשכם ולבניה אשר ניתנה ביד-שני בני יעקב ויהרגום במכאובים ותהי להם צדקה ותיכתב להם לצדקה"
(יובלים, ל, יז)

מתוך עיון בצוואת לוי ניתן לראות שמעשיו של לוי בסיפור דינה כרוכים עם תפקידו הכוהני:
" ואחרי כן פתח לי המלאך את שערי השמים, ואראה את קדוש עליון יושב על כסא. ויאמר אלי לוי לך נתתי את ברכות הכהונה, עד אבוא ואשכן בתוך ישראל. אחרי כן הורידני המלאך ארצה וייתן לי מגן וחרב, ויאמר אלי נקום נקמתך בשכם על דבר דינה אחותך ואנכי אהיה עמך כי ה' שלחני. ואשמיד בעת ההיא את בני חמור ככתוב בספר השמים. ואמר אליו: אנא ה' הודיעני את שמך, למען אקראך ביום צרה. ויאמר אנכי המלאך העומד על ישראל למען לא ישמידו אותם. אחרי הדברים האלה הקיצותי ואברך אל עליון."
(צוואות השבטים, צוואת לוי, ה, א-ז)
בצוואת לוי מודגש עניין שלא היה ברור מספר יובלים (שהובא לעיל) והוא קדימות ברכתו ותפקידו של לוי לסיפור שכם ודינה.
הן בצוואת לוי והן בספר יובלים ובניגוד לספריי המקרא מוצגת בחירתו של שבט לוי כבר מלוי עצמו. וכן מודגש מעבר התפקיד המיוחד לו זכה לזרעו אחריו. חשוב גם לשים לב לנצחיות המיוחסת לירושת המעמד של לוי, כפי שראינו במילה "עולמים" המופיע שלוש פעמים בברכת יצחק ללוי.

כמו שהוזכר קודם מן התיאור של לוי בספר יובלים ובצוואת לוי לומדים אנו על קשר מהותי בין הכוהנים המשרתים בארץ לבין המלאכים המשרתים בשמיים. המלאכים נתפסים כמקבילים שמימיים לכוהנים האידיאליים, שניהם הם בחיריי ה' מלידה ומהווים חלק מן הסדר האלוהי הקוסמי. הן המלאכים והן הכוהנים קשורים קשר הדוק בשמירת סדר הזמן, חילופי העונות והניצחיות בטבע.
מתוך התפיסה שהוזכרה לעיל ניתן להבין מדוע חשוב היה לבעלי הספרים החיצונים להציג את בחירת שבט לוי באופן שונה מהאופן בו הוא מוצג בספריי המקרא. התפיסה המוצגת בספרים החיצונים רוצה להראות את תוקף סמכותו של לוי מן הקשר בינו לבין המלאכים, קשר קוסמי ונצחי. כיוון שקשר זה הוא חלק מסדרו של עולם ואינו משתנה חשובה הצגת בחירתו של לוי כקדומה כלומר מלוי בעצמו. וכן המעבר הנצחי ובלתי משתנה של הכהונה לזרעו של לוי כראוי לעניין הקבוע באופן קוסמי ע"פ הסדר האלוהי הנצחי.
אם כן הדרך להצגת דמותו של לוי ותפקיד הכהונה שלו אינה מדגישה עשייה מסוימת המקנה ללוי את הכהונה כמו בסיפור המקראי אלא להפך. הצגת הדברים באה להדגיש את הנצחיות הקוסמית של תפקידו המשותף עם המלאכים. לכן הכהונה משויכת כבר בברכתו של יצחק ללוי ולא רק מאהרון בן עמרם.

מאמר מאת גיא גוטרימן.